Add Your Heading Text Here

KRY faaliyetleriniz sırasında maruz kalınan/kalınabilecek olan risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi sürecidir. Stratejiyi, süreçleri, insanları, teknolojiyi ve bilgi birikimini, kurumların karşılaşabileceği belirsizlikleri değerlendirebilmeleri, yönetebilmeleri ve hissedar değeri yaratabilmeleri amacıyla tutarlı bir yaklaşımdır.

KRY yaklaşımı uygulamayan firmalarda riskler “silo” yaklaşımıyla yönetilmektedir ve sonuç olarak büyük resmi görememe, taşınan toplam riski ölçememe, hızlı ve kapsamlı aksiyon alamama problemleri doğmaktadır.

Değişen mevzuat, müşteri beklentileri, artan rekabet, doğal afetler, küreselleşme, tekonolojik yenilikler, politik istikrarsızlık, ekonomik dalgalanmalar gibi dış etmenler ve sistem değişiklikleri, hızlı karar alma ihtiyaçları, yeni ürünler, performans ölçümü, çalışanlarla ilişkiler gibi iç etmenler sistematik bir kurumsal risk yönetimi anlayışını zorunlu kılmaktadır.